Advocatenkantoor Elema'

Privacy

Advocatenkantoor Elema'

Advocatenkantoor Elema BV
Postbus 15, 9410 AA Beilen
Kvk. Meppel 69494428
Tel: 085-0703070
Mob: 06-57120020
Fax: 085-0703075
a.j.elema@advocatenkantoorelema.nl

Privacy beleid volgens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Advocatenkantoor Elema is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Elema te bereiken via mail of telefoonnummer. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hier geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens welke door ons worden verwerkt

• Voorletters en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Het doel van het gebruik persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens

Wij dragen zorg dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact)formulier op deze website, per e-mail of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Elema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.j.elema@advocatenkantoorelema.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging (persoons) gegevens

Advocatenkantoor Elema maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Door middel van een SSL certificaat hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Hyperlinks naar andere websites

Advocatenkantoor Elema is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Advocatenkantoor Elema verwijst. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, edoch kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright

De teksten zijn gemaakt door Advocatenkantoor Elema. Fotografie op al deze webpagina's zijn aangekochte stockimages (shutterstock.com). Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's (teksten & foto's) is zonder toestemming van Advocatenkantoor Elema niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Elema.

Wijzigingen

Advocatenkantoor Elema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer / privacy policy voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.